Toanielútfiering: Pak de koffer mar wer út, leave!

15mrt 20:00 - 22:00
2023-11-01 07:46:46
Door Toanielferiening Hallum
Wanneer: vrijdag 15 maart 2024 om 20:00 - 22:00

Op freed 15 maart, sneon 16 maart en snein 17 maart spilet Toanielferiening 'Foar ús Wille' it komyske en fermaaklike blijspul: PAK DE KOFFER MAR WER ÚT, LEAVE!

It stik spilet him ôf yn in hotel. Wêr't Robertus mei syn freondinne in leuk wykein ha sil. Hy hat syn frou wiis makke, dat er in kursus folgje moat. Dat blykt net sa tûk te wêzen.. Mar se binne net de iennige gasten: de famylje Verhoeve fine it noch altyd leuk om mei-inoar in wykeintsje fuort te gean. Alhoewol, “leuk” by harren net altyd fan tapassing is.. En wat te tinken fan de optwingerige keunstner Ido en de senuwachtige Julia.. It personiel is mear mei himsels dwaande, as mei de gasten. Troch in ûngelok yn it hotel wurde alle gasten twongen om byinoar op 'e lippe sitte te moatten, dat is freegjen om betizing en de nedige problemen. Hoe rint dit ôf?

SPILERS:
Monique Timmermans - Resepsjoniste                Jantine de Vries
Harrie Schelfhout - Ober                                      Wytse Wagenaar
Peter Wierstra - Sjefkok                                        Fokke de Vries
Robertus van der Heyde - Manager by in bank    Louis de Groot
Corrie Topper - Freondin fan Robertus                Jacoba Wijbenga
Julia Hoppe - Sekretaresse fan Robertus             Margriet Lei
Djoeke Verhoeve - Mem fan Maaike en Sjaan     Joke Talsma
Maaike Verhoeve - De âldste sus                         Hanna Bremer
Sjaan Verhoeve - De jongste sus                         Trijntje Smid
Maria - Ynterieurfersoarchster                              Wietske Wagenaar
Ido del Monte - Keunstner                                    Henk den Belder
Kees van der Ven - Kennis fan Ido                       Louis de Groot

Blijspul fan:                Jan Tol en Astrid Baijs
Fryske oersetting:      Siep Jorna

Rezjy:                        Lucas de Blécourt


Naar overzicht