Door S.V. Wykels Hallum opdinsdag 11 april 2023

Ledenvergadering Wykels Hallum 19 april

2023-04-11 22:34:38

Het bestuur nodigt leden en (ouders van) jeugdleden uit tot het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering die we houden op woensdag 19 april 2023, vanaf 19.30 uur in de kantine.

Agenda

19.15 uur : Inloop

19.30 uur : Ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de najaarsledenvergadering van 18 november 2022 (*)
 3. Ingekomen post / mededelingen
 4. Statuten, voorstel tot wijzigen en actualisering (de aangepaste statuten staan& op de website *)
  Argument: de statuten dateren nog van de oprichtingsdatum van sv Wykels Hallum (1 juni 1991) en moeten worden herzien en geactualiseerd. De ALV moet hieraan zijn goedkeuring geven, daarna worden deze notarieel vastgelegd.
 5. Voetbalzaken jeugd, vrouwen en senioren
 6. Kantinezaken
 7. Financiën
  • Stand van zaken financiën
  • Voorstel verhoging contributie met ingang van seizoen 2023-2024
   Het bestuur realiseert zich dat het in deze voor iedereen dure tijd geen mooie boodschap is, maar we ontkomen er niet aan. Het voorstel luidt als volgt:
   Jongste jeugd: was € 94,50 voorstel € 100,00
   Junioren: was € 122,00 voorstel € 130,00
   Vrouwen: was € 90,00 voorstel € 115,00
   Senioren: was € 171,00 voorstel € 180,00
 8. Accommodatiezaken
 9. Bestuursverkiezing (**)
  • Vacature voorzitter, het bestuur stelt voor om formeel te benoemen huidig bestuurslid algemene zaken Sjouke Havinga.
  • Aftredend en herkiesbaar voor een termijn van 2 jaar: Bennie Bosma, PR en communicatie.
   Het bestuur stelt voor hem voor deze termijn te benoemen.
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Tsjerk Grasman, secretaris.
   Het bestuur is er nog niet in geslaagd hieraan invulling te kunnen geven.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting, afronding met een nazit en een drankje.

(*) De notulen van de najaarsvergadering zijn vanaf 9 april beschikbaar en worden per mail op verzoek toegestuurd (verzoek richten aan secretaris@wykelshallum.nl). Indien gewenst worden ook de statuten gestuurd, maar deze zijn ook zichtbaar op de website.

(**) Namen van tegenkandidaten moeten met ondersteuning van minimaal 10 leden uiterlijk 17 april as. zijn ingeleverd bij de secretaris.


Naar overzicht