Kaatsvereniging Hallum

Kaatsvereniging Hallum
It Blikkelân 23
9074 CM Hallum
Bekijk op Google Maps

Welkom op de website van de Kaatsvereniging Hallum.
Hier kun je alles vinden over onze Kaatsvereniging, van informatie over de vereniging tot aan alle laatste nieuwtjes.

Nieuws

zaterdag 11 maart 2023

Update Jeugd Sponsor actie

Agenda

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen.

Competities

Intro informatie competieties.

Jeugd

De veldtrainingen starten in de eerste week van mei. De kinderen zullen hier persoonlijk ook informatie over ontvangen. Vervolgens zal, zoals jullie elk jaar van ons gewend zijn, de competitie avond voor de jeugd plaatsvinden op de woensdagavonden. Dit begint in de eerste week van mei. Als je mee wilt doen aan de competitie avonden moet je 19.00 uur aanwezig zijn op het sportterrein, zodat je jezelf op kan geven en er om 19.15/19.30 uur kan worden begonnen met de wedstrijden. Over het hele seizoen zal een klassement worden bijgehouden, waarmee de kinderen aan het eind van het seizoen prijzen kunnen winnen. Deze prijzen zullen ook dit jaar worden uitgereikt na de traditionele afsluiter van het seizoen: de ouder-kind partij.

Senioren

[nog invullen]

 

Contact

Postadres:

Kaatsvereniging Hallum
Twa Brêgen 3B
9074CN, Hallum

E-mail: info@kvhallum.nl

Website

Alle aan de website gerelateerde vragen kunt u richten aan webmaster@kvhallum.nl.

Alle overige vragen kunt u richten aan info@kvhallum.nl, of rechtstreeks via onze bestuursleden.

Downloads

– Wedstrijdagenda 2014 (K.V. Hallum)

Lid worden

De jaarlijks verschuldigde contributie voor het lidmaatschap van KV Hallum wordt op dit moment via een persoonlijk aangemaakte factuur met u verrekend. Het maken, bezorgen en controleren hiervan neemt veel tijd van onze bestuursleden in beslag. Gezien de huidige economie waarin we allemaal moeten bezuinigen, willen we voorstellen om deze contributie in de toekomst te verrekenen via een automatische incasso. Uiteraard hebben we daarvoor uw toestemming nodig.

Bijgevoegd ontvangt u het inschrijfformulier waarin u vrijblijvend kunt aangeven of u wel of niet gebruik wilt maken van deze automatische incasso. Voor de personen die dit niet willen zullen we dan een factuur opstellen.
Uiteraard zullen wij u bij de automatische incasso op de hoogte brengen van de incasso van het lidmaatschapsgeld vóór het verstrijken van de incassodatum.

Wij bedanken u alvast voor uw medewerking in bovenstaande.

Oud Papier

Beste leden en ouders van jeugdleden van KV Hallum,

Nog even en het kaatsseizoen gaat weer los. Maar wat wel altijd doorgaat is het ophalen van het oud papier in Hallum. Dit doen we inmiddels al heel wat jaren en is alleen mogelijk met behulp van de vele vrijwilligers die elke maand weer bereid zijn om onze vereniging te ondersteunen. Een aantal van hen is er al vanaf het eerste uur bij betrokken. De kaatsvereniging prijst zich zeer gelukkig met deze vrijwilligers.

Oud papier ophalen 2015/2016

De opbrengst van het oud papier is een grote financiële drijfveer voor onze vereniging. Het betekent dat de contributie laag gehouden kan worden en dat we de opbrengst kunnen gebruiken voor zaalhuur, materialen, prijzen etc… Toch moeten we hierbij een kanttekening maken, de opbrengsten worden namelijk minder. Er is minder oud papier, de prijs is laag en er is inmiddels nog een vereniging actief die oud papier ophaalt.

Naast de groep vaste vrijwilligers die het oud papier ophalen doen we als kaatsvereniging een beroep op de leden en ouders van jeugdleden om één of twee keer per jaar te helpen met de route van Reinder de Beer. Dit is slechts een kleine moeite en kost maar twee uurtjes werk op de eerste zaterdag van de maand, we verzamelen om 9.00 uur bij Garage Bremer (achterkant). Het bestuur van KV Hallum heeft hiervoor een rooster gemaakt. Ben je verhinderd zoek dan zelf een vervanger. Wacht hier niet mee, want dan wordt het steeds lastiger om een vervanger te vinden. Heb je een vervanger gevonden geef dit dan even door aan Reinder de Beer (0518-432015), zodat hij ook op de hoogte is van wie er in jou plaats meehelpt.

Bestuur KV Hallum

Privacy

Kaatsvereniging Hallum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kaatsvereniging Hallum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om foto’s of beeldmateriaal op social media (Facebook, website) te mogen plaatsen.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kaatsvereniging Hallum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via hanstjepkema@hotmail.com

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden worden door Kaatsvereniging Hallum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over lessen,wedstrijden, uitnodigingen en/of nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (aanmeldformulier)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kaatsvereniging Hallum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht;
 • Leeftijd.

Uw persoonsgegevens worden door Kaatsvereniging Hallum  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Kaatsvereniging Hallum  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kaatsvereniging Hallum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Kaatsvereniging Hallum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Inschrijven en aanmelden wedstrijden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Kaatsvereniging Hallum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kaatsvereniging Hallum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Kaatsvereniging Hallum
De Skou 11, 9074 DC Hallum
Email: hanstjepkema@hotmail.com

Sponsoren

Oreel Hallum

Fotografie Fennema


Naar overzicht