Gemeente Noardeast-Fryslân

Voorheen lag Hallum in de gemeente Ferwerderadiel, maar nu in de nog 'jonge' gemeente Noardeast-Fryslân.

De gemeente Noardeast-Fryslân is in 2019 ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland. Sinds 2017 waren deze drie gemeenten, samen met Dantumadiel, al ambtelijk gefuseerd. Dantumadiel is uiteindelijk bij de herindeling afgehaakt, maar de samenwerking is er nog steeds. 

De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân heeft maar liefst 51 dorpen, 56 buurtschappen en 1 stad, allemaal de moeite waard om eens wandelend of fietsend te bezoeken.

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons meteen. Dit kan online of neem contact op met de gemeente.

Ôffalkalinder

De gemeente heeft in 2022 de digitale afvalkalender en afvalapp gelanceerd, hier vind je de link naar de kalender.

Je kunt de afvalkalender bekijken op www.offalkalinder.nl, daarnaast is er een link vanaf de gemeentelijke website naar de afvalkalender.

Op de ôffalkalinder kun je jouw postcode en huisnummer invullen. Daarna verschijnt allerlei relevante informatie over de afvalinzameling op jouw adres. De digitale afvalkalender wordt altijd up to date gehouden. Je kunt hem downloaden en printen of u kunt de data in de digitale agenda zetten.

Daarnaast worden de dichtstbijzijnde brenglocaties getoond, zoals glasbakken, papiercontainers, textielcontainers, inleveren elektra, frituurvet, medisch afval, kringloopwinkels en milieustraten.

Twijfel je waar een bepaald product in moet? Gebruik de handige afvalscheidingswijzer om er achter komen tot welke afvalstroom het behoort.

Waarom deze pagina op HallumOnline?

Het Doarpsbelang en vele verenigingen en bedrijven werken veel samen met de gemeente. Vele zaken, regelingen, afspraken en informatie wil de gemeente graag zoveel mogelijk centraal regelen met de verschillende dorpen.

Voor Hallum is het Doarpsbelang het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Hieronder sommen we de belangrijkste zaken op waar wij regelmatig met de gemeente mee of over in contact zijn.

 • Dorpen- en wijkencoördinator

  Elk dorp en elke wijk in onze gemeente heeft een eigen dorpen- en wijkcoördinator. De dorpen- en wijkencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor dorpsbelangen en wijkraden.

  • Zij geven tips en advies aan dorpsbelangen en wijkraden om hen verder op weg te helpen met een dorps- of wijkvisie of ideeën en initiatieven voor een beter woon- en leefklimaat;
  • Zij zorgen verbinding met de vakinhoudelijke afdelingen, zodat dorpsbelangen en wijkraden sneller op de juiste plek in de organisatie zijn voor informatie over beleid, wetten en regels;
  • Zij brengen dorpsbelangen en wijkraden in contact met andere partijen, zoals It Wetterskip, Staatsbosbeheer, de provincie, etc.;
  • Zij begeleiden de besturen van de dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) bij projecten;
  • Zij borgen de participatie met dorpsbelangen en wijkraden bij de totstandkoming van beleid en andere relevante zaken voor de dorpen en wijken;
  • Zij adviseren over subsidiemogelijkheden.
 • Subsidies en regelingen

  Vele subsidies en bijdragen moeten centraal via de dorpsbelangen en wijkraden bij de gemeente aangevraagd worden.

  Eén van deze subsidies is de subsidieregeling Dorpen- en wijkenbudget. Er zijn twee vormen van subsidie die bij het Dorpen- en wijkenbudget kunnen worden aangevraagd.

  Jaarlijkse basisondersteuning

  Een basissubsidie voor de dorpsbelangen en wijkraden, om algemene kosten te kunnen betalen, dit bedrag is vrij besteedbaar.

  Incidentele subsidie Leefbaarheid

  Naast de jaarlijkse basissubsidie, is er de incidentele subsidie voor leefbaarheid.
  Heeft uw dorp of wijk een project op het gebied van leefbaarheid, waarbij u extra ondersteuning kunt gebruiken? Dan kan de dorpencoördinator begeleiding en ondersteuning bieden.

 • Visie en beleid

  Vele zaken in de gemeente worden via visies, beleidsregelingen en besluiten vastgelegd door de college van B&W en de gemeenteraad.

  Dorpsbelangen en wijkraden wordt betrokken bij de vastlegging van nieuwe visies en beleidsregeleingen. Vaak gebeurt dat via informatie- en inspraakavonden. Met name nu is dit belangrijk nu de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân het beleid van de vorige gemeentes aan het harmoniseren is.

  Een aantal voorbeelden waar doarpsbelang Hallum bij betrokken is, zijn de Woonvisie, de oudpapier regeling, Bruisend Hart Hallum en het Dorpen- en wijkenbudget.