Doopsgezinde Gemeente Hallum

Voortgekomen uit een eeuwenoude gemeenschap, zijn wij een gemeente waar iedereen van jong tot oud welkom is. Een kenmerk is de volwassendoop, toch is het opvallend dat ook veel niet-gedoopten de diensten bezoeken en aan activiteiten meedoen.

Wie zijn wij?

De Doopsgezinden hebben hun wortels in de roerige zestiende eeuw, in de beginjaren van de Reformatie. De Dopersen of Menisten vormden kleine bijbelse gemeenten waar persoonlijke toewijding, verantwoordelijkheid en vrije keuze centraal stonden.

Vanuit dit gedachtengoed wil de Doopsgezinde Gemeente Hallum een open gastvrije gemeente zijn waarin iedereen zich thuis kan en mag voelen. Er wordt niet gekeken naar afkomst, status of positie op maatschappelijk of religieus gebied. Enthousiasme en betrokkenheid staan voorop.

Waar staan wij voor?

Wij staan voor een spiritualiteit waarvan de kernwoorden zijn:

  • Groeien in gelovig leven
  • Vormgeving aan verbondenheid
  • Werken aan vrede

Vanuit een sterk gemeentebesef kiezen doopsgezinden voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelf geschreven geloofsbelijdenis en/of doop

De Doopsgezinde Gemeente Hallum wil een plaats zijn waar mensen een rustpunt vinden en samenkomen om in alle eenvoud het eeuwenoude verhaal van God met mensen in het dagelijkse leven te zoeken en te ontdekken. Van daaruit wil ze geïnspireerd verder gaan om iets van geloof, hoop en liefde uit te stralen naar elkaar en naar buiten toe.

Onze doopsgezinde gemeente bestaat uit leden, vrienden en belangstellenden. Naast vooral de leden, zijn de vrienden, de mensen die sympathiseren met onze geloofsgemeenschap, haar inzet, liturgie en diensten. Vanzelfsprekend hopen we dat iedereen zich welkom voelt in onze gemeente. Ook als u maar een enkele keer komt.

Diensten en vieringen

Diensten en vieringen worden eens in de 14 dagen gehouden in ons kerkgebouw (Fermanje) aan de Offingaweg 17 te Hallum. Aanvang van de bijeenkomsten is meestal zondags om 09:30 uur.

De Doopsgezinde Gemeente Hallum werkt nauw samen met de Doopsgezinde Gemeente Stiens (adres Fermanje: Kakewei 16, Stiens) er worden “duo“- activiteiten en kerkdiensten georganiseerd, een gezamenlijk blad uitgegeven en ook werkt dezelfde predikant voor beide gemeenten.

Hieronder een overzicht van de aankomende diensten en vieringen.

Dag  Tijd Voorganger Thema - Viering
11-02-2024 09.30 Zr. Th. Tholen-Haagsma Duodienst met Stiens in Halllum
18-02-2024 09.30 Zr. K.Roosma  
03-03-2024 09.30 Zr. Th. Tholen-Haagsma Duodiemst in Stiens
17-03-2024 09.30 Zr. Th. Tholen-Haagsma  
28-03-2024 19.30 Zr. Th. Tholen-Haagsma Avondmaal; Duodienst met Stiens in Hallum
31-03-2024 09.30 Zr. Th. Tholen-Haagsma Paasontbijt; duodienst met Stiens in Stiens
14-04-2024 09.30 zangcommissiePGM/DG Zangdienst in de Hoeksteen
28-04-2024 09.30 Dopers Café  
19-05-2024 10.00 Zr. Th. Tholen-Haagsma Pinksterdienst in Oudebildtzijl met Stiens
02-06-2024     Buitendag in Fredeshiem
       

Kerkenraad

Voorganger

Voorzitter

  • Syt Hijlkema

Boekhouder

  • Janneke Jensma

Secretaris

  • Marijke Zegers

Overige kerkenraadleden

  • Johannes Binnema

Koster

  • Henk van den Berg & Teakele Hijlkema

Organist

  • Rigt Wiersma

Ontstaan van de gemeente

Doordat het ledental in Hijum terug liep en in Hallum groeide werd in 1777 besloten om in Hallum een nieuwe vermaning te bouwen.

Iedereen die iets met de Doopsgezinde Gemeente Hallum had werd aangeschreven, dit bracht fl. 2.500,00 op. Het is een echte schuilkerk waar voorin de leraar woonde en er achter de kerk. Deze was niet erg groot er was plaats voor 50 mannen incl. diakenbank en 39 stoelen voor de vrouwen en op de kraak nog 32 stoelen.

Het kleine 1 kamerwoninkje aan de oostzijde werd door verschillende personen bewoond tegen zeer lage huur, maar de bewoner moest wel elke zondagsochtend voor de kerkdienst de stoven warm maken.

In 1902  is het afgebroken, omdat het eigenlijk geen plaats meer was om te wonen. Later is er een kabinetorgel op de kraak geplaats wat weer ten koste ging van zitplaatsen. Omstreeks 1900 waren er 106 leden die er eigenlijk niet meer in pasten. Toen er ook nog een groter orgel werd aangeschaft had men helemaal een probleem, de voorste rij zat recht onder de preekstoel en men heeft op de kraak nog een verbouwing gedaan richting woongedeelte. De notulen vermelden dat men meermalen tijdens de drukke diensten in de gang en op de trap zat.

Voorganger

Zr. Thea Tholen-Haagsma

Even voorstellen:

Sinds 1 januari 2022 ben ik de pastoraal werker van de gemeente Hallum.

Mijn ouders zijn Doopsgezind geworden in de oorlog, beide kwamen uit niet gelovige gezinnen. Mijn moeder kwam met de Doopsgezinden in aanraking omdat ze bij de dominee werkte en langzamerhand begon ze te geloven in die Ene God.

Mijn vader werd iets later Doopsgezind omdat hij met mijn moeder mee ging naar de kerk en zo ging nadenken over geloven en doopsgezind zijn. Vooral de vredesgedachte en de geweldloosheid sprak hem aan. Als ik aan een rechtgeaarde doopsgezinde denk, moet ik aan mijn vader denken, hij is wat dat betreft mijn voorbeeld.

Als jongste kind van het gezin weet ik niet of mijn ouders er zo mee bezig waren dat ik me zou laten dopen en ik zelf lange tijd ook niet.

Voor mij was God vanzelfsprekend om mij heen,  dat werd me ook dagelijks  verteld want door omstandigheden heb ik mijn schooltijd doorgebracht op Christelijke scholen.

Natuurlijk ging ik ook naar de zondagsschool in Leeuwarden waar ik de dosis Doopsgezind gedachtengoed binnenkreeg.

Het was voor mij zelf later bijna vanzelfsprekend dat ik belijdenis zou gaan doen en in 1980 heb ik dat gedaan in Hallum want wij woonden in die tijd in Hijum

In 1982 trouwden we en ging dominee Yetsinga voor in de dienst in de Martinikerk in Franeker.

Onze woonplaats werd Pingjum en in 1984 werd ik lid in Witmarsum, in die gemeente heb ik ook in de kerkenraad gezeten. In 1990 werd ik lekenpreker en dat heb ik sinds die tijd altijd gedaan.

Toen onze 2 zoons ouder waren begon ik toch meer honger naar kennis te krijgen en na de basis en vervolg cursus Doperse Theologie schreef ik me in bij Hogeschool Windesheim voor de opleiding Godsdienst/ Pastoraal werk. In 2010 haalde ik mijn Bachelor en toen verwachtte ik een vaste baan te krijgen. Niets is minder waar maar ik heb van alles aangepakt om ervaring op  te doen en ik heb in ieder geval als invaller gewerkt in Warns en Stavoren en dit jaar ben ik dik 12 jaar aan hen verbonden geweest. Het is te veel om op te noemen wat ik aangepakt heb maar ik was heel tevreden met mijn leven.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en ineens kwam de vraag ‘wil je bij ons komen werken’ uit Hallum en Stiens, na enig nadenkwerk heb ik deze vraag met ja beantwoord. Zo is het gekomen en ik hoop dat ik een goede tijd mag hebben met iedereen die verbonden is met deze mooie gemeente.

Thea

Molenlaan 3
8749 GP Pingjum
Tel. 06-53980163


Naar overzicht