Toanielferiening Hallum

WOLKOM OP DE WEBSIDE FAN TOANIELFERIENING "FOAR ÚS WILLE" HALLUM

Toanielferiening "Foar ús Wille" Hallum is oprjochte yn 1967. Al jierren lang binne wy in lytse feriening. Hjoed-de-dei mei likernôch in tsiental leden. 

Meastentiids begjinne wy oan de ein fan de simmer mei it oefenjen fan in Frysk toanielstik. Sûnt dan binne wy eltse tongersdeitejûns te finen yn it Trefpunt. Wêr at de spilers sich mei in soad nocht tariede op harren rol. 

De útfieringen binne oan de ein fan de winterskoft. Ferdield oer in twatal jûnen komme sa'n 350 leafhawwers -fan jong oant âld- genietsjen fan it toanielstik. 

En dat dogge wy al mear as 55 jier "foar ús wille"!

Nieuws

donderdag 1 februari 2024

Kaartferkeap fan start!

maandag 23 oktober 2023

De rollen binne wer ferdield...

vrijdag 27 januari 2023

In lang en geweldich aventoer!

Bestjoer

Bestjoer Toanielferiening "Foar ús wille" Hallum:

Foarsitter

  • Henk den Belder

Skriuwster

  • Hanna Bremer

Ponghâlder

  • Pieter Feenstra

Wolst kontakt opnimme mei it bestjoer? Dat kin fia toanielhallum@outlook.com

Histoarje Toanielstikken

Hjirûnder binne alle stikken werom te finen dy't wy op de planken brocht ha.
Hawwe jo mear ynformaasje of foto's, lit it ús witte.

JIER TITEL REZJY
2024 Pak de Koffer mar wer út, Leave! Lucas de Blécourt
2023 Loadewyk Fjirtjin en in Heal Lucas de Blécourt
2022 - (net spile) -
2021 - (net spile) -
2020 Loadewyk Fjirtjin en in Heal (net spile) Lucas de Blécourt
2019 Fêstrûn Lucas de Blécourt
2018 - (net spile) -
2017 Pensjon fan Lichte Seden Lucas de Blécourt
2016 Komkommertiid Lucas de Blécourt
2015 Ferfalske Lucas de Blécourt
2014 Boerebûnt en Reade Lampen Lucas de Blécourt
2013 Dokterke Boartsje Lucas de Blécourt
2012 Ferhuzing en oare ûngemakken Lucas de Blécourt
2011 Rêst, Frede & Flinterman Lucas de Blécourt
2010 De Goate Lucas de Blécourt
2009 Striid om de Haadrol Lucas de Blécourt
2008 Woartels en Blinde Finken Lucas de Blécourt
2007 Gewoan te Gek Lucas de Blécourt
2006 Betizing om in Gryk Lucas de Blécourt
2005 Spikers mei Koppen Lucas de Blécourt
2004 Besite út Brussel Lucas de Blécourt
2003 Klinyk yn Opskuor Lucas de Blécourt
2002 It Perron Lucas de Blécourt
2001 Deiwurk by Jûntiid Lucas de Blécourt
2000 Wetterkninen en Sjampanje Lucas de Blécourt
1999 Oan de ein fan de Reinbôge Oane Swart
1998 De Wûnderdokter Oane Swart
1997 Sibbele op'e Doele Oane Swart
1996 Simmerdepresje Oane Swart
1995 Feenstra mei in Lange F Hiltje Post
1994 Mister Amadini Schelte v.d. Meij
1993 It Heft yn Hannen Schelte v.d. Meij
1992 Sa hat it sitten Schelte v.d. Meij
1991 Keamer to Hier Schelte v.d. Meij
1990 Skjin Skip foar Foekje Schelte v.d. Meij
1989 Gouden Dagen Schelte v.d. Meij
1988 Doping op Skylge Schelte v.d. Meij
1987 In Frjemde Gast Schelte v.d. Meij
1986 Franske Kater Schelte v.d. Meij
1985 Bernespul Alie Dijkstra
1984 It sit yn de Famylje Alie Dijkstra
1983 Pieter J komt Werom Alie Dijkstra
1982 Portret fan Pake Alie Dijkstra
1981 Op'e Knibbels / Handel is Handel Willem Riemersma
1980 Oer en Tefolle Willem Riemersma
1979 Pension it Reaklif Willem Riemersma
1978 De Mûs op it Spek Alie Dijkstra
1977 Fan'e rein yn'e Tonger (net spile) -
1976 - (net spile) -
1975 - (net spile) -
1974 - (net spile) -
1973 Mem sil Trouwe -
1972 De Bern fan Beppe -
1971 Operaesje Japinga -
1970 De Held -
1969 Prins Ali Ahmed de Knûklige -
1968 Operaesje Japinga -

Sponsoaren

De toanielútfieringen wurde mei mooglik makke troch ûndersteande bedriuwen.
Wy binne wiis en tankber mei jim as sponsoaren!

 

Foto's & Video's


Naar overzicht