Uitgelicht
Door Toanielferiening Hallum opmaandag 23 oktober 2023

De rollen binne wer ferdield...

2023-09-23 15:11:39
toaniel toneel oefenen hallum trefpunt spelers klucht foar us wille

Mei in soad nije moed en in twatal nije spilers binne wy in oantal wiken werom begûn om ús ta te rieden op it stik:
PAK DE KOFFER MAR WER ÚT, LEAVE! 

It stik spilet him ôf yn in hotel. Wêr't Robertus mei syn freondinne in leuk wykein ha sil. Hy hat syn frou wiis makke, dat er in kursus folgje moat. Dat blykt net sa tûk te wêzen.. Mar se binne net de iennige gasten: de famylje Verhoeve fine it noch altyd leuk om mei-inoar in wykeintsje fuort te gean. Alhoewol, “leuk” by harren net altyd fan tapassing is.. En wat te tinken fan de optwingerige keunstner Ido en de senuwachtige Julia.. It personiel is mear mei himsels dwaande, as mei de gasten. Troch in ûngelok yn it hotel wurde alle gasten twongen om byinoar op 'e lippe sitte te moatten, dat is freegjen om betizing en de nedige problemen. Hoe rint dit ôf?

Dat sjochst allegjerre op 15, 16 en 17 maart 2024. Set it yn dyn aginda! Binnenkoart mear ynformaasje oer ûnder oare de kaartferkeap.


Naar overzicht