Door Stichting Bruisend Hart Hallum opmaandag 27 november 2023

IMF-subsidie voor Bruisend Hart

2023-12-09 21:17:58

Gedeputeerde Sijbe Knol heeft maandag 27 november in Hallum de eerste cheque overhandigd aan Wietske Houtsma-Terpstra van stichting Bruisend Hart Hallum voor de verduurzaming van de sportkantine.

Wietske: “Mei de opbringsten fan Wynpark Fryslân kin Bruisend Hart Hallum in grutte stap sette nei in duorsume takomst. It is geweldich om te sjen hoe aktyf de Fryske ferienings en stichtingen hjir mei dwaande binne. Moai dat we harren stypje kinne. Foar en mei de Mienskip!”

Lees meer over de subsidieregeling op de website van Provincie Fryslân.


Naar overzicht