3 Nieuwsberichten

Door Toanielferiening Hallum donderdag 1 februari 2024

Kaartferkeap fan start!

Op 15, 16 en 17 maart 2024 spilet Toanielferiening 'Foar ús Wille' Hallum it komyske en fermaaklike blijspul: PAK DE KOFFER MAR WER ÚT, LEAVE!

Door Toanielferiening Hallum maandag 23 oktober 2023

De rollen binne wer ferdield...

Mei in soad nije moed en in twatal nije spilers binne wy in oantal wiken werom begûn om ús ta te rieden op it stik: PAK DE KOFFER MAR WER ÚT, LEAVE!

Door Toanielferiening Hallum vrijdag 27 januari 2023

In lang en geweldich aventoer!

Sjoch hjir.. de spilers en crew fan Loadewyk Fjirtjin en in Heal!